search-block-background

Gebruikersvoorwaarden JobBoost

Gebruikersvoorwaarden

Deze website en de app wordt aan u beschikbaar gesteld door JobBoost b.v., (hierna: ‘JobBoost’). JobBoost is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te Amsterdam aan de John M. Keynesplein 12-46 (B2. Toren A). JobBoost is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 56655290.

Door gebruik te maken van de website en/of de app gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. JobBoost behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website en/of app zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website en/of app, de gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden Mijn JobBoost), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en/of app, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website en/of app toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan JobBoost of haar licentiegevers. JobBoost verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website en/of app met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die JobBoost via de website en/of app beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JobBoost, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website en/of app van JobBoost geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door JobBoost en hierbij een link naar de website van JobBoost wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website en/of app wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan JobBoost er niet voor instaan dat de informatie op de website en/of app altijd juist en volledig is. Evenmin kan JobBoost instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website en/of app. JobBoost sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van JobBoost.

JobBoost is gerechtigd de beschikbaarheid van de website en/of app op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt JobBoost zich het recht voor om op de website en/of app aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.Deze website en/of app bevat hyperlinks naar websites van derden. JobBoost is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.JobBoost gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy statement.

Het is niet toegestaan om deze website en/of app te gebruiken op een manier die JobBoost, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of app, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.Onverminderd haar overige rechten behoudt JobBoost zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en/of app en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens JobBoost of derden.

Deze website en/of app bevat een besloten gedeelte (hierna: ‘Mijn JobBoost’), dat alleen bestemd is voor personen die daartoe een account hebben en rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Mijn JobBoost is toegankelijk via de website en/of via de app. Met de app heeft u inzicht in (een gedeelte van) uw Mijn JobBoost account. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.